Voorwaarden - HeartWise Ede

Title
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
 
Heldere afspraken zodat we weten wat we van elkaar verwachten

Als de muren van je huis omvallen,
ben je wel je bescherming kwijt,
maar wat een uitzicht!
-Chninese wijsheid-
 
 
 
 
 
 
Algemeen
Om de behandeling die u ondergaat zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een massage, healing of coaching, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en u hiermee akkoord gaat.
Hygiëne, integriteit en ethiek staan bij ons hoog aangeschreven, we verwachten dat ook van onze cliënten.

Inspanning HeartWise
Heartwise zal de behandelingen naar beste inzicht, wijsheid en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De behandelingen die worden gegeven zijn preventief en ontspannend van aard en niet bedoeld om medische klachten op te lossen of te diagnosticeren. In geval van twijfel kunnen we besluiten om af te zien van een behandeling en u doorverwijzen naar een arts.
We behouden ons het recht voor om een behandeling te weigeren of  te beëindigen als het gedrag of  lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt daartoe aanleiding geeft.

Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, die u verstrekt tijdens het intake gesprek of tijdens de behandelingen. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier worden uitgevoerd.
HeartWise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u HeartWise of behandelaar niet aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage, healing of coaching die aan u gegeven wordt.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van cliënt.

Betaling
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Betaling kan zowel contant of op rekening binnen 14 dagen. Wij hebben geen pin automaat.
We hanteren een onvoorwaardelijke tevredenheidsgarantie, bent u niet tevreden dan kunt u dit tijdens of direct na de behandeling melden en heeft u het recht om minder of niet te betalen. Achteraf reclameren is niet mogelijk en ook kosten t.b.v. annulering e.d. dienen altijd volledig te worden voldaan.

Massagebonnen en behandelkaarten
Massagebonnen zijn 1 jaar geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
Indien door omstandigheden een behandelkaart(meer massage kaart), niet opgebruikt kan worden dan worden de werkelijk gebruikte behandelingen berekend en het eventuele restant terugbetaald.

Geheimhouding
HeartWise is verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke, vertrouwelijke en medische informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij verplicht zijn de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Copyright
Wij zijn van mening dat kennis universeel is en algemeen toegankelijk moet zijn. Kopiëren van onze materialen is vrij, mits deze niet commercieel gebruikt worden. We zien wel graag een bronvermelding. Bij commercieel gebruik graag van tevoren toestemming vragen.

Verhindering
Wilt u een afspraak verzetten of annuleren doe dit dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur van te voren. En worden dan geen annuleringskosten berekend. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50 % van de behandeling in rekening gebracht. Indien u niet komt op de afspraak zonder afzeggen wordt de volledige behandeling berekend.
Gezien de grote belangstelling voor de avondafspraken en de beperkte beschikbaarheid hanteer ik hiervoor strengere annuleringsvoorwaarden. Deze dienen uiterlijk 4 dagen van tevoren worden doorgegeven.
HeartWise behoud zich het recht voor om afspraken wegens overmacht af te zeggen en/of te verplaatsen.

Klachten

Wet persoonsgegevens


Terug naar de inhoud